Стручно оспособљавање


СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ

Стручно оспособљавање је посебан вид едукације кадрова за рад у спорту који је уређен Законом o спорту и одговарајућим подзаконским актима. Иако не припада систему редовног формалног школовања, попут оног на факултетима и струковним школама из области спорта, процес стручног оспособљавања омогућава стицање легитимних докумената (Уверења) којима се остварује право на обављање великог броја спортских занимања. Овај модел стицања законског права на рад у спорту, намењен је оним лицима која на бази дугогодишњег искуства већ обављају бројне стручне послове у спорту, али за то немају одговарајући степен стручне оспособљености.

Стручно оспособљавање је веома интересантно за спортисте који су завршили спортску каријеру, или су на њеном заласку, а желе да стекну макар минималне формалне квалификације и на тај начин остваре право на обављање стручних послова у спорту. Анализе показују да у Србији данас већина спортских стручњака (тренера) али и стручњака у спорту (менаџер клуба, спортски директор, генерални секретар и др.) нема Дипломе стечене у редовном систему образовања, већ да своје право на рад остварују управо на основу Уверења стечених кроз неформални процес едукације, односно путем стручног оспособљавања.
На основу чланова 28., 29. и 30. Закона о спорту (Службени гласник РС број 10/2016), чланова 10., 18., 24., 32., 40. и 58. Правилника о номенклатури спортских занимања и звања (Службени гласник РС број 7/2013), и чланова 4., 7., 28. и 29. Правилника о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту (Службени гласник РС број 8/2013), а у зависности од специфичних садржаја и обима теоријске и практичне наставе, полазницима се омогућава стицање неких од следеће наведених спортских звања:

- Звања у оквиру занимања тренер у спорту

 • Спортски оперативни тренер;
 • Спортски учитељ;

 - Звања у оквиру занимања инструктор у спорту

 • Спортски инструктор специјалиста;
 • Спортски инструктор;
 • Спортски демонстратор;

 - Звања у оквиру занимања организатор рекреације у спорту

 • Спортско- рекреативни водитељ;
 • Спортско- рекреативни демонстратор;

- Звања у оквиру занимања организатор спортског пословања:

 • Организатор спортских приредби;
 • Организатор спортских програма и пројеката;
 • Организатор безбедности у спорту;
 • Асистент за спортски маркетинг;

- Звања у оквиру занимања менаџер у спорту:

 • Спортски менаџер (за лица која имају завршено високо образовање из области економије, менаџмента или права, уз обавезно завршен одговарајући степен стручног оспособљавања из области менаџмента у спорту I нивоа);
 • Оперативни спортски менаџер (за лица која имају завршено више или високо образовање и  обавезно завршен одговарајући степен стручног оспособљавања из области менаџмента у спорту II нивоа; односно лица која имају завршено средње образовање и обавезно завршен одговарајући степен стручног оспособљавања из области менаџмента у спорту III новоа).

Право на организовање стручног оспособљавања имају првенствено акредитоване високошколске установе у области физичког васпитања и спорта, и области менаџмента у спорту (факултети или високе школе) у сарадњи са гранским савезима.

 

Стручнo оспособљавање у нашој Школи. 

Стручним оспособљавањем кадрова за рад у спорту бави се и Висока спортска и здравствена школа струковних студија из Београда, која спада у настарије акредитоване високошколске установе у области спорта у Србији, позната по својој дугој традицији и квалитету (Уверење о акредитацији високошколске установе бр. решења: 612-00-00381/2012-04, одобрено од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Р.С. од 14.09.2012. године).

Осим формалних, Висока спортска и здравствена школа поседује све просторне и кадровске услове за реализацију едукативних програма. У њој су ангажовани водећи експерти из области теорије и праксе спорта и менаџмента.
У досадашњем дугогодишњем раду Школа је остварила тесну сарадњу са низом гранских савеза на пољу заједничког оспособљавања кадрова у спорту и успешно до сад реализовала већи број курсева за стручно оспособљавање.
Програм који нуди Висока спортска и здравствена школа обухвата сва три нивоа оспособљавања у складу са Правилником о номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије. Програми на стручном оспособљавању усклађени су са потребама спортске праксе, садрже општи и ужестручни део предмета, и могу бити реализовани у сарадњи са гранским савезима, али и самостално. Едукацију спроводе врхунски стручњаци потврђени у теорији и пракси.
Пoлазник који успешно обави све наставне активности и испитне обавезе, предвиђене наставним планом и програмом стручног оспособљавања, и положи и одбрани Стручни завршни испит пред испитном Комисијом, стиче одговарајуће звање којим се прецизира спортска грана на коју се издато Уверење о завршеном стручном оспособљавању односи.
Школа нуди оспособљавање за сва три нивоа стручног оспособљавања, сходно фонду одслушаних часова, и то за: трећи нивоо стручног оспособљавања предвиђена је настава у трајању од 240 часова, други ниво стручног оспособљавања 120 часова, и први ниво 60 часова.

 

Занимање: ТРЕНЕР У СПОРТУ

Звање: СПОРТСКИ ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР– трећи ниво

За стицање звања спортски оперативни тренер кандидати ће савладати наставу предвиђену трећим нивоом стручне оспособљености, која обухвата савладану теоријску и практичну наставу у трајању од 240 часова уз одговарајућу проверу знања и способности за обављање одређене врсте послова.

 

Занимање: ТРЕНЕР У СПОРТУ

Звање: СПОРТСКИ УЧИТЕЉ – други ниво

За стицање звања спортски учитељ кандидати ће савладати наставу предвиђену другим нивоом стручне оспособљености, која обухвата савладану теоријску и практичну наставу у трајању од 120 часова уз одговарајућу проверу знања и способности за обављање одређене врсте послова.

 

 

Занимање: ОРГАНИЗАТОР РЕКРЕАЦИЈЕ У СПОРТУ

Звање: СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ВОДИТЕЉ – трећи ниво

За стицање звања спортско рекреативни водитељ кандидати ће савладати наставу предвиђену трећим нивоом стручне оспособљености, која обухвата савладану теоријску и практичну наставу у трајању од 240 часова уз одговарајућу проверу знања и способности за обавјање одређене врсте послова.

 

Занимање: ОРГАНИЗАТОР РЕКРЕАЦИЈЕ У СПОРТУ

Звање: СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ДЕМОНСТРАТОР – други ниво

За стицање звања спортско рекреативни демонстратор кандидати ће савладати наставу предвиђену другим нивоом стручне оспособљености, која обухвата савладану теоријску и практичну наставу у трајању од 120 часова уз одговарајућу проверу знања и способности за обавјање одређене врсте послова.

                                                                   

Занимање: ИНСТРУКТОР У СПОРТУ

Звање: СПОРТСКИ ИНСТРУКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА – трећи ниво

За стицање звања спортски инструктор специјалиста кандидати ће савладати наставу предвиђену трећим нивоом стручне оспособљености, која обухвата савладану теоријску и практичну наставу у трајању од 240 часова уз одговарајућу проверу знања и способности за обављање одређене врсте послова.

 

Занимање: ИНСТРУКТОР У СПОРТУ

Звање: СПОРТСКИ ИНСТРУКТОР – други ниво

За стицање звања спортски инструктор кандидати ће савлади наставу предвиђену другим нивоом стручне оспособљености, која обухвата савладану теоријску и практичну наставу у трајању од 120 часова уз одговарајућу проверу знања и способности за обавјање одређене врсте послова.

                                                                                   

Занимање: МЕНАЏЕР У СПОРТУ

Звање: ОПЕРАТИВНИ СПОРТСКИ МЕНАЏЕР – трећи ниво

Стручно оспособљавање за стицање звања Оперативни спортски менаџер односи се на лица која имају завршено:
а) више или високо образовање и обавезно завршен одговарајући степен стручног оспособљавања из области менаџмента у спорту II нивоа (120 часова);
б) средње образовање и обавезно завршен одговарајући степен стручног оспособљавања из области менаџмента у спорту III новоа (240 часова);
док за стуцање звања Спортски менаџер лица морају имати поред завршеног високог образовања из области економије, менаџмента или права, и обавезно завршен одговарајући степен стручног оспособљавања из области менаџмента у спорту I нивоа (60 часова).


Цена стручног оспособљавања биће формирана у складу са бројем полазника стручног оспособљавања.

Контакт особа, проф. др Љубиша Лазаревић 063/243-911, студентска служба 063/243-414