Организациона структура Школе

Шема организационе структуре

Скупштина власника удела

Скупштина власника удела је највиши орган школе.

Председник Скупштине
Др Јован Шурбатовић, проф.

 

Савет Школе

Савет Школе је орган управљања. Савет Школе има 5 чланова и чине га власници деоничарских улога или њихови представници.
Саветом председава председник Савета.
Савет доноси Статут, именује и разрешава Директора Школе, именује и разрешава заменика директора на предлог директора; бира и разрешава председника и заменика председника Савета из редова деоничара Школе; доноси финансијски план; разматра и усваја извештај о пословању и годишњи обрачун; доноси план и програм рада Школе, одлучује о оснивању и укидању студијских програма; доноси одлуку о висини школарине; врши надзор над материјалним и финансијским пословањем Студентског парламента и обавља друге послове у складу са законом и Статутом.

Председник Савета Школе
Др Небојша Илић

 

Орган пословођења

Директор

Директор руководи пословима Школе; представља и заступа Школу; стара се о законитостима рада у Школи; стара се о реализацији одлука Савета Школе и других органа Школе; закључује уговоре у име Школе; стара се о примени Статута и других општих аката Школе; доноси акте Школе у складу са законом, другим прописима и Статутом Школе; стара се о испуњавању обавеза Школе предвиђених законом и другим општим актима; доноси и спроводи одлуке о правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом и општим актима; доноси решења о правима, обавезама и одговорностима студената; обавља и друге послове одређене Статутом и Законом о високом образовању.

Директор Школе
Др Бранко Бошковић, проф.

 

Заменик директора

Заменик директора помаже у раду директору и замењује га у одстуству, планира и организује и контролише наставни процес, распоред часова и испита; организује пријемног испита и реализација уписа студената; организује додатне семинаре, курсеве, обуке и друге ослове у складу са Статутом.

Заменик директора Школе
Др Ана Крстић, проф.

 

Помоћник директора за наставу
Др Александар Ивановски, проф.

 

Помоћник директора за неформално образовање и регионалну сарадњу
Др Срђан Милосављевић, проф.

 

Стручни орган

Наставно-стручно веће

Наставно-стручно веће је стручни орган које чине сви стално запослени наставници и сарадници. Веће се бави свим питањима наставе и стручног рада. Поред сталних комисија за потребе Већа и управе Школе, формирају се привремене комисије које се баве задацима који су им додељени. Наставно-стручно веће за сваки студијски програм, из редова наставника, именује руководиоца који прати реализацију програма, наставе и услове рада.
Седницама Наставно-стручног већа руководи председник Већа који је по функцији директор Школе, а у његовом одсуству седницама руководи заменик директора.

 

Студентски парламент

Студентски парламент је орган Школе преко кога студенти остварују своја права и штите интересе. Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти Школе уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент.
Студентски парламент има 12 чланова. Мандат чланова Студентског парламента траје годину дана.
Студентски парламент разматра и оцењује квалитет наставе, иновирање студијских програма, заштиту права студената и друга питања која проистичу из Закона, Статута,  Правилника о студентском парламенту и стандардима о квалитету наставе.

 

Руководиоци студијских програма

Руководиоце студијских програма бира Наставно-стручно веће Школе, на предлог директора. Они организују рад својих студијских програма, и брину да се наставни план и програм реализује према правилницима о стандардима и квалитету, прате одвијање наставе на студијском програму којим руководи и информишу директора и заменика директора; сарађују са предметним наставницима у вези са одређивањем тема и одбране завршних радова на основним, специјалистичким струковним студијама, прате систем евалуације студијског програма, прате рад и напредовање студената до завршетка студија и друга задушења сходно Статуту.

 

Стручне службе

У оквиру Школе постоје стручне службе: Студентска служба, Правно-административна служба, Финансијска служба, Служба за маркетинг и Библиотека.
Поред ових у Школи постоје служба за: стручно оспособљавање и усавршавање кадрова у спорту, издавачку делатност и вођење фитнес центра "Maximus".
Послови и делокруг рада ових служби јасно су дефинисани Статутом и општим актима Школе.